PODSTAWOWE INFORMACJE

Malta jest małą wyspą leżącą na Morzu Śródziemnym i liczy 518 tysięcy mieszkańców. Stolicą kraju jest Valletta. Malta jest republiką parlamentarną. Jest podzielona na pięć regionów. Każdy z nich ma swój własny urząd lokalny, który pełni rolę pośrednika między władzami lokalnymi i krajowymi. Malta przystąpiła do Unii Europejskiej w 2004 roku. w strefie Schengen znajduje się od roku 2007. Walutą kraju jest euro wprowadzone w 2008 roku.

 

GŁÓWNE CECHY SYSTEMU EDUKACJI

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Maltański system edukacji jest scentralizowany ze względu na mały rozmiar kraju. Jednak w 2005 roku wprowadzono pewną decentralizację poprzez ustanowienie szczebla pośredniego w zarządzaniu systemem - kolegiów. Szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie wchodzące w skład kolegiów są zarządzane przez dyrektorów kolegiów i radę dyrektorów. Szkoły finansowane są przez władze centralne za pośrednictwem dyrektorów kolegiów. Program nauczania jest opracowywany na szczeblu centralnym przez Departament Zarządzania Programami Nauczania ministerstwa edukacji.

Około 50% uczniów objętych obowiązkiem szkolnym uczęszcza do szkół publicznych, kolejne 36% do szkół kościelnych, a około 14% do szkół niezależnych.

 

ZARZĄDZANIE I NADZÓR NAD SYSTEMEM EDUKACJI

Za system edukacji odpowiedzialne jest Ministerstwo Edukacji, Sportu, Młodzieży, Badań i Innowacji (MEYR). Edukacja jest oferowana przez szkoły publiczne, kościelne (głównie katolickie) i niezależne.

Rządowa polityka edukacyjna opiera się na dwóch głównych założeniach: równości i jakości. Dowodem tego zaangażowania jest polityka integracyjna na wszystkich poziomach edukacji oraz zapewnienie bezpłatnej edukacji od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem publiczne szkolnictwo wyższe, wyjątek stanowią studenci z krajów spoza UE / EOG, którzy płacą za studia. Państwo dotuje szkoły kościelne, które nie pobierają czesnego, i przyznaje ulgi podatkowe rodzicom, których dzieci uczęszczają do szkół niezależnych. Ministerstwo jest również odpowiedzialne za:

 • ustalanie podstawy programowej
 • rozwój polityki edukacyjnej
 • przyznawanie funduszy z budżetu państwa i zarządzanie nimi.

Niepubliczne placówki opieki nad dziećmi (prywatne lub prowadzone przez zakony) są regulowane przez Dyrekcję ds. Jakości i Standardów w Edukacji (DQSE) zgodnie z Krajowymi Standardami Wczesnej Edukacji i Opieki nad Dzieckiem (0-3 lata).

ORGANIZACJA I STRUKTURA SYSTEMU EDUKACJI

DIAGRAM SYSTEMU EDUKACJI

 

EDUKACJA OBOWIĄZKOWA

Obowiązek szkolny trwa 11 lat i obejmuje dzieci w wieku od 5 do 16 lat. Składa się z dwóch cykli:

 • cyklu szkolnictwa podstawowego (od 5 do 11 roku życia)
 • cyklu szkolnictwa średniego (od 11 do 16 roku życia), który obejmuje gimnazja (od 11 do 13 roku życia) i szkoły średnie (od 13 do 16 roku życia).

 

WCZESNA EDUKACJA I OPIEKA

Na Malcie istnieją dwa odrębne etapy edukacji dla dzieci w wieku poniżej wieku rozpoczęcia edukacji obowiązkowej (ISCED 0). Wczesna edukacja i opieka jest dostępna w:

 • placówkach opieki nad dziećmi, w tym placówkach domowych, do których uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 36 miesięcy
 • przedszkolach dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem jest częścią cyklu edukacyjnego "wczesnego dzieciństwa", który obejmuje dzieci w wieku 0-7 lat. W skład cyklu, oprócz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem (ISCED 0), wchodzą pierwsze dwa lata kształcenia w szkole podstawowej (ISCED 1).

 

SZKOLNICTWO PODSTAWOWE

Szkolnictwo podstawowe stanowi odrębny etap edukacji i szkoły na tym etapie nie są łączone ze szkołami średnimi I stopnia w ramach jednej placówki. Pierwsze 2 lata nauki w szkole podstawowej są uważane za kontynuację dwuletniego okresu przedszkolnego.  Jednakże, podczas gdy edukacja przedszkolna nie jest obowiązkowa, rozpoczęcie edukacji w szkole podstawowej w wieku 5 lat oznacza początek edukacji obowiązkowej.

Cykl nauki w szkole podstawowej jest pierwszym etapem obowiązkowej edukacji i trwa 6 lat, od klasy 1 do 6.

Wszyscy uczniowie przechodzą ze szkoły podstawowej do średniej bez świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Wyniki uzyskane przez uczniów w ramach testu na koniec szkoły podstawowej są przekazywane do szkoły średniej w celu poinformowania o umiejętnościach uczniów i wszelkich obszarach wymagających dodatkowej pracy w szkole średniej.

 

SZKOLNICTWO ŚREDNIE

Cykl szkolnictwa średniego składa się z dwóch oddzielnych etapów:

 • Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie przechodzą do gimnazjów na pierwsze 2 lata cyklu szkolnictwa średniego (klasa 7 i 8)
 • Następnie uczniowie przez 3 lata uczęszczają do szkół średnich (klasy od 9 do 11). Ostatni rok szkoły średniej oznacza koniec obowiązkowej edukacji.

Wszystkie szkoły średnie (dla uczniów w wieku od 13 do 16 lat) oferują programy kształcenia ogólnego, a także ścieżki zawodowe dla zainteresowanych uczniów. Na koniec szkoły średniej uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia szkoły średniej (wraz z określonym profilem) (SSC&P). Świadectwo takie można również otrzymać w ramach uznawania edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej. Uczniowie mogą przystąpić do egzaminów SEC, które są warunkiem wstępnym do wielu programów na poziomie szkoły średniej II stopnia i policealnej.

 

PONADOBOWIĄZKOWE SZKOLNICTWO ŚREDNIE

Po zakończeniu edukacji obowiązkowej uczniowie mogą wybrać ogólną lub zawodową ścieżkę edukacji w szkole średniej II stopnia (w wieku od 16 do 18 lat). Programy kształcenia ogólnego i niektóre programy kształcenia zawodowego mogą prowadzić do wstępu na studia wyższe.

 

SZKOLNICTWO WYŻSZE

Uniwersytet Maltański jest uczelnią autonomiczną, finansowaną ze środków publicznych i otwarta dla wszystkich kandydatów, którzy posiadają wymagane kwalifikacje. Programy studiów są zgodne z Procesem Bolońskim tzn. oferują wykształcenie na poziomie: licencjata, magistra i doktora.

 

EDUKACJA DOROSŁYCH

Edukację dorosłych działa na podstawie następujących założeń:

 • elastyczna, dostępna i odpowiednio dostosowana do potrzeb słuchaczy oferta programowa. Oznacza to zobowiązanie do tworzenia alternatywnych ścieżek w ramach pozaformalnego uczenia się 
 • poprawa umiejętności, które przyczyniają się do rozwoju zawodowego, mobilności zawodowej i aktywności obywatelskiej;
 • rozwijanie struktur wsparcia dla uczenia się dorosłych;
 • udoskonalanie procesu zarządzania w sektorze uczenia się przez całe życie, przy zapewnieniu dostępnych środków strukturalnych, instytucjonalnych, fiskalnych, prawnych, politycznych i administracyjnych.

 

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA

Malta zapewnia sprawiedliwą edukację koncentrującą się na fizycznym, społecznym, emocjonalnym, psychologicznym i kulturowym rozwoju dzieci w ramach integracji, mającej na celu wyeliminowanie wyzwań i barier, aby pomóc dzieciom osiągnąć ich pełny potencjał. Publiczny system edukacji zapewnia:

 • doradców, pracowników socjalnych, psychologów i innych specjalistów oferujących pomoc uczniom i ich rodzinom
 • zasoby niezbędne w realizacji integracyjnych i specjalnych programów edukacyjnych oraz innych programów związanych z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi
 • dostarczanie i koordynację usług poradnictwa zawodowego, w tym wdrażanie programów mających na celu poprawę współpracy między szkołą a miejscem pracy oraz pomoc na etapach przejściowych, w tym podczas przejścia ze szkoły do pracy.

 

WYBRANE STATYSTYKI

Statystyki dotyczące ogólnodostępnych i specjalnych* placówek edukacyjnych, 2017/18

Rodzaj placówki edukacyjnej

Poziom ISCEDa

Liczba placówek edukacyjnych

 

 

Publiczne

Prywatne o uprawnieniach szkół publicznych

Prywatne niezależne

Razem

Przedszkola

0

0

9

9

18

Przedszkola i szkoły podstawowe

0, 1

64

7

5

76

Szkoły podstawowe

1

5

5

0

10

Specjalne szkoły podstawowe

1

1

(-)*

(-)

1

Szkoły podstawowe i szkoły średnie I stopnia

1, 2

0

7

1

8

Szkoły średnie I stopnia

2

10

(-)

(-)

10

Specjalne szkoły średnie I stopnia

2

2

(-)

(-)

2

Szkoły średnie II stopnia

2, 3

16

7

2

25

Szkoły policealne

4

2

(-)

(-)

2

(-) nie dotyczy
a ISCED= International Standard Classification of Education

Źródło: baza National Education Systems Chapter 2.8. Statistics on educational institutions

 

Statystyki dotyczące liczby uczniów w placówkach edukacyjnych ogólnodostępnych i specjalnych, 2020/21

Rodzaj placówki edukacyjnej

Liczba uczniów/studentów

Edukacja przedszkolna

9 316

Szkolnictwo podstawowe

26 941

Szkolnictwo średnie I stopnia

13 606

Szkolnictwo średnie II stopnia

17 728

Szkolnictwo wyższe: licencjat

9 321

Szkolnictwo wyższe: magister

6 053

Doktorat 

573

Źródło: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex, type of institution and intensity of participation