PODSTAWOWE INFORMACJE

Bułgaria jest republiką parlamentarną o scentralizowanej strukturze. Składa się z 28 prowincji, tzw. obwodów oraz jednego miasta wydzielonego (Sofia-Grad). Bułgaria ma 6,8 mln mieszkańców. Jej stolicą jest największe miasto kraju – Sofia, którą zamieszkuje 1,2 mln ludzi. Bułgaria przystąpiła do Unii Europejskiej w 2007 roku. Państwo jest w trakcie przystępowania do strefy Schengen. Walutą kraju jest lew bułgarski, jednak po spełnieniu wstępnych warunków unijnych, Bułgaria zamierza wprowadzić euro.

 

GŁÓWNE CECHY SYSTEMU EDUKACJI

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

System edukacji w Bułgarii obejmuje przedszkola, szkoły podstawowe i średnie oraz placówki edukacji dorosłych i wyspecjalizowane instytucje oraz zapewnia edukację zgodnie z krajowymi standardami edukacyjnymi. Placówki edukacji przedszkolnej i szkolnej mają osobowość prawną. Krajowe standardy edukacyjne definiują treści edukacyjne, w tym podręczników i pomocy szkolnych, kwalifikacje nauczycieli, system oceniania, inspekcji itp.

Edukacja w Bułgarii jest świecka i bezpłatna w szkołach państwowych i regionalnych. Każdy obywatel Bułgarii ma prawo do edukacji i może stale doskonalić swoje umiejętności. Rasa, narodowość, płeć, pochodzenie etniczne lub społeczne, religia lub status społeczny nie może ograniczać dostępu do edukacji. Dzieci i uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczą się w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych.

 

ZARZĄDZANIE I NADZÓR NAD SYSTEMEM EDUKACJI

Minister Edukacji i Nauki jest odpowiedzialny za realizację polityki publicznej w dziedzinie edukacji i nauki.  Ministerstwo Edukacji i Nauki jest organem administracji, które wspiera Ministra Edukacji i Nauki w wykonywaniu jego uprawnień.

W Bułgarii działa 28 Regionalnych Wydziałów Edukacji. Są to terytorialne struktury administracyjne podlegające Ministrowi Edukacji i Nauki zlokalizowane w przy władzach administracyjnych każdego z 28 regionów kraju. Ich głównym zadaniem jest:

 • tworzenie warunków do realizacji polityki edukacyjnej państwa w regionie
 • wspieranie i tworzenie warunków funkcjonowania placówek edukacji przedszkolnej i szkolnej w regionie
 • koordynacja działań między placówkami edukacji przedszkolnej i szkolnej, terytorialnymi organami władzy wykonawczej, organami samorządu lokalnego oraz kierownictwem regionalnych struktur organizacji pracowników i pracodawców
 • monitorowanie zgodności edukacji z państwowymi standardami edukacyjnymi, ustawą o edukacji przedszkolnej i szkolnej, ustawą o kształceniu i szkoleniu zawodowym oraz innymi przepisami w edukacji przedszkolnej i szkolnej przez instytucje w regionie.

ORGANIZACJA I STRUKTURA SYSTEMU EDUKACJI

DIAGRAM SYSTEMU EDUKACJI

 

EDUKACJA OBOWIĄZKOWA

Edukacja jest obowiązkowa od 7 lub 6 roku życia do 16 roku życia. Szkoła obowiązkowa zapewnia edukację i wychowanie uczniów zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami oraz oczekiwaniami dotyczącymi partycypacji w społeczeństwie obywatelskim.

 

WCZESNA EDUKACJA I OPIEKA

Wczesna edukacja i opieka nad dziećmi w wieku od 0 do 3 lat jest administrowana przez władze lokalne i nie wchodzi w zakres obowiązków ministerstwa edukacji. Edukacja i opieka nad dziećmi w wieku od 3 do 6-7 lat funkcjonuje pod nadzorem Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Przedszkola (Detski gradini) działają w ramach systemu edukacji przedszkolnej i szkolnej i zajmują się wychowaniem, edukacją i socjalizacją dzieci w wieku od 3 do 7 lat (rozpoczynających naukę w pierwszej klasie) zgodnie z krajowymi standardami edukacji przedszkolnej.

Przedszkola mogą obejmować grupy żłobkowe dla dzieci w wieku od 10 miesięcy do 3 lat. Opieka w tych grupach jest regulowana wspólnie przez Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki. Jeśli w danej gminie są dostępne miejsca, dzieci mogą rozpocząć naukę w przedszkolu w wieku 2 lat.

Ostatnie 2 lata edukacji przedszkolnej (dla dzieci w wieku 5-7 lat) są obowiązkowe od 2010 roku. Od roku 2023/2024 wszystkie 4-latki zostaną objęte obowiązkową edukacją przedszkolną. Szkoły mogą oferować obowiązkową edukację przedszkolną dla dzieci w wieku 4 lat tylko wtedy, gdy dana gmina nie posiada przedszkola.

 

SZKOLNICTWO PODSTAWOWE

Edukacja podstawowa jest realizowana w ramach jednolitej struktury obejmującej:

 • kształcenie na poziomie szkoły podstawowej (Nachalni uchilishta) - klasy od 1 do 4,
 • kształcenie na poziomie szkoły średnie I stopnia (Sredni uchilishta) - klasy od 5 do 7.

Edukacja jest zorganizowana w klasach dla uczniów w tym samym wieku (poza pewnymi wyjątkami, na przykład uczniowie powtarzający klasę).

Edukacja na poziomie szkoły podstawowej realizowana jest w następujących typach szkół:

 • początkowych (1 - 4 klasa)
 • podstawowych (1 - 7 klasa)
 • łączonych (1 - 10 klasa)
 • średnich (1 - 12 klasa)

Ukończenie kształcenia na poziomie podstawowym jest potwierdzane po ukończeniu 7 klasy poprzez świadectwo ukończenia tego etapu kształcenia. Świadectwo uprawnia do kontynuowania nauki, zdobywania kwalifikacji zawodowych lub wykonywania zawodów wymagających wykształcenia podstawowego. Świadectwo zawiera oceny roczne uzyskane z przedmiotów, których uczeń uczył się w 7 klasie, a także oceny z wybranych przedmiotów.

 

SZKOLNICTWO ŚREDNIE

Kształcenie na poziomie szkoły średniej I stopnia (Sredni uchilishta) obejmuje klasy 5 do 7 i jest prowadzone w ramach jednolitej struktury.

Kształcenie na poziomie szkoły średniej II stopnia obejmuje klasy od 8 do 12 i jest oferowane przez:

 • szkoły ogólnokształcące (gimnazjalne: 8-12 klasa, łączone: 1-10 klasa, średnie: 1-12 klasa)  
 • szkoły specjalistyczne (szkoły sportowe, artystyczne, religijne, łączone, kulturalne)
 • szkoły wieczorowe
 • szkoły specjalne - dla uczniów z niepełnosprawnościami,
 • poprawcze szkoły z internatem
 • społeczne szkoły z internatem
 • szkoły w miejscach pozbawienia wolności

Struktura szkół średnich drugiego stopnia (Gimnazii) obejmuje:

 • 8 klasę - w szkołach profilowanych, w klasach profilowanych z intensywną nauką języka obcego w szkołach ogólnokształcących, w szkołach zawodowych oraz w klasach prowadzących do uzyskania kwalifikacji zawodowych w szkołach ogólnokształcących i profilowanych.
 • 9 klasę - w szkołach profilowanych, w klasach profilowanych w szkołach ogólnokształcących, zawodowych, oraz w klasach prowadzących do uzyskania kwalifikacji zawodowych w szkołach ogólnokształcących, zawodowych i w innych szkołach średnich II stopnia.
 • 7 lub 8 klasę - w celu uzyskania kwalifikacji zawodowych i wykształcenia średniego I stopnia - w szkołach zawodowych i klasach zawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych, szkołach ogólnokształcących i szkołach policealnych

Kształcenie zawodowe (Profesionalni uchilishta) na poziomie średnim II stopnia zapewniają zawodowe szkoły średnie II stopnia i ogólnokształcące szkoły średnie II stopnia, oferujące zajęcia prowadzące do uzyskania kwalifikacji zawodowych.

Istnieją również szkoły specjalne prowadzące do ukończenia szkoły średniej i/lub uzyskania kwalifikacji zawodowych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

SZKOLNICTWO WYŻSZE

W wyniku procesu bolońskiego w Bułgarii wprowadzono 3-stopniowy system szkolnictwa wyższego, który obejmuje studia:

 • licencjackie - dwa rodzaje - licencjat zawodowy (ISCED 5B) i licencjat ogólny (ISCED 5A)
 • magisterskie (ISCED 5A)
 • doktoranckie (ISCED 6)

Bułgaria aktywnie pracuje nad modernizacją systemu szkolnictwa wyższego, w odpowiedzi na oczekiwania społeczeństwa i przedsiębiorstw.

 

EDUKACJA DOROSŁYCH

Głównym celem krajowej polityki uczenia się dorosłych jest zwiększenie odsetka dorosłych uczestniczących w procesie uczenia się przez całe życie poprzez mobilizację wszystkich zainteresowanych stron. Krajowa polityka na rzecz dorosłych określa strategiczne ramy polityki rządu w zakresie edukacji i szkoleń. Na poziomie krajowym wdrożono konkretne środki w celu zbudowania elastycznego systemu kształcenia i szkolenia dorosłych. Obejmuje on wszystkie stopnie kształcenia ogólnego, zawodowego, wyższego i uczenia się dorosłych we wszystkich jego aspektach - formalnym, pozaformalnym i nieformalnym.

 

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA

Dodatkowe wsparcie w rozwoju jest zapewniane dzieciom i uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnymi uzdolnieniami i z chorobami przewlekłymi. Dodatkowe wsparcie zapewniają przedszkola, szkoły i odrębne placówki wsparcia oraz specjalistyczne.

Wsparcie obejmuje:

 • indywidualną pracę z dzieckiem i uczniem
 • rehabilitację zaburzeń komunikacyjnych i psychospołeczną
 • rehabilitację słuchu, mowy i wzroku
 • rehabilitację zaburzeń komunikacyjnych i niepełnosprawności fizycznej
 • zapewnienie dostępnych budynków, środków technicznych, specjalistycznego sprzętu, materiałów dydaktycznych, metod i opieki specjalistycznej.

 

WYBRANE STATYSTYKI

Statystyki dotyczące ogólnodostępnych i specjalnych placówek edukacyjnych, 2017/18

Rodzaj placówki edukacyjnej

Poziom ISCEDa

Liczba placówek edukacyjnych

 

 

Publiczne

Prywatne o uprawnieniach szkół publicznych

Prywatne niezależne

Razem

Przedszkola

0

1713

(-)

110

1823

Szkoły podstawowe

1

123

(-)

6

129

Szkoły podstawowe i średnie I stopnia

1,2

1113

(-)

38

1151

Szkoły średnie II stopnia

3

454

(-)

29

483

Szkoły średnie I i II stopnia

1,2,3

395

(-)

23

418

Szkoły specjalne

1,2,3

2

(-)

(-)

2

Szkoły zawodowe

3,4

430

(-)

33

463

(-) - nie dotyczy
a ISCED= International Standard Classification of Education

Źródło: baza National Education Systems Chapter 2.8. Statistics on educational institutions

 

Statystyki dotyczące liczby uczniów w placówkach edukacyjnych ogólnodostępnych i specjalnych, 2020/21

Rodzaj placówki edukacyjnej

Liczba uczniów/studentów

Edukacja przedszkolna

215 666

Szkolnictwo podstawowe

237 737

Szkolnictwo średnie I stopnia

198 501

Szkolnictwo średnie II stopnia

277 674

Szkolnictwo wyższe: licencjat

147 756

Szkolnictwo wyższe: magister

72 035

Doktorat 

6 570

Źródło: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex, type of institution and intensity of participation