Publikacje

11.10.2023

Promowanie różnorodności i włączania w szkołach w Europie

zdjęcie-wiodące

W raporcie przedstawione są krajowe polityki, strategie i działania podejmowane na szczeblu centralnym lub regionalnym, które promują różnorodność i integrację w edukacji szkolnej. Przegląd porównawczy strategii i działań przeprowadzono w 39 europejskich systemach edukacji.

Wyniki analizy wskazują, że dostęp uczniów do edukacji szkolnej i uczestnictwo w niej są nierówne dla niektórych grup. W całej Europie są prowadzone działania mające na celu ułatwianie dostępu do edukacji szkolnej uczniom, którzy częściej napotykają na tej drodze bariery, czyli uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub niepełnosprawnym, pochodzącym ze środowisk o niższym statusie społeczno-ekonomicznym oraz uczniom z rodzin migrantów, uchodźców i mniejszości etnicznych.