Publikacje

26.06.2023

Czas przeznaczony na nauczanie poszczególnych przedmiotów w szkolnictwie obowiązkowym w Europie 2022/23

zdjęcie-wiodące

Efektywność uczenia się zależy od wielu czynników, ale niewątpliwie podstawową rolę w tym procesie odgrywa czas, jaki uczeń poświęca na naukę danego przedmiotu. Oprócz zapewnienia dobrej jakości nauczania oraz przeznaczania przez ucznia dodatkowego czasu na naukę w czasie wolnym, zwiększenie wymiaru godzin danego przedmiotu w szkole może pomóc w stymulowaniu zainteresowania uczniów daną dyscypliną i mieć pozytywny wpływ na ich wyniki. Może to być szczególnie skuteczne, gdy zwiększeniu liczby godzin dydaktycznych towarzyszą inne środki wsparcia, skierowane również do uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.

Najnowsza edycja publikacji Instruction time informuje, ile godzin przeznacza się w roku szkolnym 2022/23 na nauczanie poszczególnych przedmiotów i jak czas nauczania różni się w poszczególnych krajach. Szczególną uwagę poświęcono językowi ojczystemu, matematyce, naukom ścisłym i przyrodniczym oraz językom obcym. Są to główne przedmioty obecne w programach nauczania wszystkich szkół w Europie.

Analiza pokazuje, że język ojczysty (czytanie, pisanie i literatura) to przedmiot, na który generalnie przypada największa liczba godzin dydaktycznych na wszystkich poziomach edukacji, a szczególnie w szkołach podstawowych. Na tym poziomie kształcenia w większości krajów zaleca się, aby wymiar godzin nauczania języka ojczystego był największy ze wszystkich przedmiotów (około 25% całkowitego czasu nauczania). Drugą pozycję pod tym względem zajmuje matematyka.  Na poziomie szkoły średniej udział języka ojczystego w łącznej liczbie godzin przeznaczanej na wszystkie przedmioty zmniejsza się na rzecz innych przedmiotów, takich jak nauki przyrodnicze i języki obce.