Zapewnianie równych szans w edukacji szkolnej w Europie

Szczegóły publikacji

Equity in school education in Europe

Autorzy raportu analizują cechy 42 systemów edukacji wraz z realizowaną w nich polityką edukacyjną z punktu widzenia zapewniania równych szans dla wszystkich dzieci i młodych ludzi objętych kształceniem  w szkołach podstawowych i średnich w Europie. Analizie poddane są m. in. związki pomiędzy poszczególnymi cechami systemu, takimi jak np. zasady rekrutacji do szkół, z wynikami uzyskanymi przez uczniów z tych krajów w badaniach międzynarodowych PISA, PIRLS i TIMSS. Autorzy raportu próbują ustalić, które cechy systemu i jakie rodzaje strategii edukacyjnych można powiązać z wysokimi wynikami uczniów w wymienionych badaniach.

W raporcie znajdują się analizy dotyczące następujących cech systemu: korzystanie z wczesnej edukacji i opieki, poziom środków finansowych przeznaczonych na edukację,  zróżnicowanie oferty edukacyjnej i funkcjonowanie różnych typów szkół na jednym poziomie kształcenia, wybór szkoły, zasady przyjmowania uczniów do szkół, wybór ścieżek kształcenia, powtarzanie klasy, zakres autonomii szkoły, ewaluacja pracy szkół i wsparcie dla tych pracujących w trudnych warunkach lub osiągających słabsze wyniki, pomoc dla uczniów ze słabymi wynikami w nauce oraz zapewnianie przez szkołę (lub nie) szerokiej oferty edukacyjnej.

Dostępna jest skrócona wersja raportu zawierająca najważniejsze wnioski.