Tablica wyników mobilności studentów. Uwarunkowania studiowania za granicą 2018/19

Szczegóły publikacji

Mobility Scoreboard: Higher Education Background Report – 2018/19

Zaktualizowane wydanie raportu informuje o postępie, jaki odnotowano w poszczególnych krajach w upowszechnianiu i ułatwianiu wyjazdów młodzieży na studia zagraniczne.

Raport zawiera sześć wskaźników w pięciu następujących obszarach tematycznych:

  1. dostęp do informacji i poradnictwo,
  2. przygotowanie językowe,
  3. kontynuacja pomocy materialnej i kredytów studenckich podczas studiów zagranicznych,
  4. wsparcie dla studentów ze środowisk defaworyzowanych,
  5. uznawalność efektów kształcenia i kwalifikacji.

Publikacji dotyczącej szkolnictwa wyższego opracowanej przez sieć Eurydice towarzyszy tablica wyników w dziedzinie kształcenia zawodowego opracowana przez CEDEFOP. Wspólna platforma internetowa oferuje interaktywne mapy, które pozwalają użytkownikowi na szybkie zapoznanie się z warunkami, w jakich odbywa się mobilność w Europie.