Opłaty za studia ponoszone przez studentów szkół publicznych oraz pomoc finansowa i materialna dla studentów w poszczególnych krajach 2020/21

Szczegóły publikacji

National Student Fee and Support Systems in European Higher Education 2020/21

Raport prezentuje w ujęciu porównawczym główne cechy krajowych systemów opłat za studia wyższe w Europie, które obowiązują w roku akademickim 2020/21. Systemy te obejmują z jednej strony wszystkie koszty, które studenci ponoszą  w trakcie studiów w danym kraju wraz z ich wysokością, ale także, z drugiej strony, wszystkie dostępne instrumenty wsparcia finansowego ze środków publicznych, takie jak stypendia, kredyty studenckie, ulgi podatkowe lub inne dostępne świadczenia dla studentów lub ich rodzin.