Nauczanie przedsiębiorczości w szkołach w Europie: strategie, programy i efekty kształcenia

Szczegóły publikacji

Entrepreneurship Education at School in Europe. National Strategies, Curricula and Learning Outcomes

Raport składa się z dwóch części – części porównawczej, która obejmuje wszystkie państwa członkowskie UE, Islandię, Liechtenstein, Norwegię i Turcję oraz części zawierającej krótkie opisy sytuacji w poszczególnych krajach.

Co wynika z raportu?

Zdecydowana większość europejskich krajów uwzględnia edukację dla przedsiębiorczości w swoich strategiach i działaniach. W wielu krajach elementy przedsiębiorczości wprowadzane są już na poziomie szkoły podstawowej, natomiast w niemal wszystkich nauczanie przedsiębiorczości zostało włączone do programów nauczania dla szkół średnich.

W Europie różnie definiuje się cele kształcenia w zakresie przedsiębiorczości – w niektórych krajach zostały one zapisane jako cele ogólne dotyczące całego procesu edukacji, w innych odnoszą się do nauczania poszczególnych przedmiotów. Gdzieniegdzie występują kombinacje tych dwóch możliwości.

W praktyce oznacza to, że przedsiębiorczości nie zawsze naucza się jako odrębnego przedmiotu, a kształtowanie odpowiednich postaw lub przekazywanie wiedzy odbywa się w ramach różnych zajęć w szkole. W wielu krajach określono dokładnie, jakie postawy, wiedzę lub umiejętności w zakresie przedsiębiorczości powinien w szkole zdobyć uczeń, czyli po prostu zdefiniowano efekty kształcenia.

W raporcie znajdziemy również informacje na temat tego, w których krajach Europy istnieją materiały i pomoce dla nauczycieli przedsiębiorczości oraz jakie inicjatywy podejmowane są na szczeblu centralnym lub lokalnym na rzecz promowania i rozwoju edukacji dla przedsiębiorczości.