Modernizacja szkolnictwa wyższego w Europie: nauczyciele akademiccy - 2017

Szczegóły publikacji

Modernisation of Higher Education in Europe: Academic Staff – 2017

Raport przedstawia usytuowanie kadry akademickiej we współczesnym szkolnictwie wyższym, a w szczególności przedstawia wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli akademickich, proces rekrutacji do zawodu, warunki zatrudnienia oraz wpływ mechanizmów zapewniania jakości na ich sytuację zawodową. W raporcie można znaleźć również informacje o krajowych strategiach dotyczących umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i ich związkach z mobilnością nauczycieli akademickich. W opracowaniu czytelnik znajdzie również wykresy prezentujące najważniejsze kategorie nauczycieli akademickich w poszczególnych krajach.

Dane do raportu zostały zebrane przez sieć Eurydice w 35 systemach szkolnictwa wyższego. Zakres raportu obejmuje przede wszystkim kadrę akademicką odpowiedzialną za dydaktykę i/lub prowadzenie badań naukowych. Jakościowe dane zebrane przez Eurydice uzupełniono danymi statystycznymi pobranymi z  Eurostatu oraz Europejskiego Rejestru Szkolnictwa Wyższego (European Education Tertiary Register – ETER) oraz informacjami zgromadzonymi podczas badań nad związkami zawodowymi akademików oraz w krajowych instytucjach odpowiedzialnych za zapewnianie jakości w szkolnictwie wyższym.