Modernizacja szkolnictwa wyższego w Europie: dostęp do studiów, przeciwdziałanie niepowodzeniom w nauce i szanse na zatrudnienie

Szczegóły publikacji

Modernisation of Higher Education in Europe: Access, Retention and Employability

W raporcie prześledzono działania podejmowane zarówno przez władze krajowe jak i  przez same uczelnie w celu upowszechniania dostępu do szkolnictwa wyższego, zwiększania liczby studentów, którzy kończą studia oraz wspierania absolwentów wchodzących na rynek pracy. W badaniu udział wzięło ponad 30 krajów – wszystkie państwa członkowskie UE oprócz Luksemburga i Holandii, oraz Islandia, Liechtenstein, Czarnogóra, Norwegia i Turcja.

Najciekawsze wnioski z raportu to m.in.:

  • Tylko kilka krajów wyznaczyło cele związane z ułatwieniem dostępu do studiów wyższych dla osób z grup defaworyzowanych, np. studentów z rodzin o niskich dochodach.
  • Wiele krajów zbiera dane dotyczące studentów, ale rzadko są one wykorzystywane do formułowania nowych celów w polityce edukacyjnej.
  • Znacząca liczba krajów nie prowadzi regularnych statystyk dotyczących pomyślnego ukończenia studiów oraz zjawiska wczesnego kończenia nauki bez uzyskania kwalifikacji.
  • Zarówno władze krajowe, jak i władze uczelni zachęcają studentów do ukończenia studiów w terminie, także za pomocą środków finansowych.

W raporcie wykorzystano dane zebrane w krajowych biurach Eurydice, agencjach akredytacyjnych oraz podczas wizyt w wybranych instytucjach szkolnictwa wyższego.