Kluczowe dane dotyczące wczesnej edukacji i opieki w Europie 2019

Szczegóły publikacji

Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe – 2019 Edition

Wczesna edukacja i opieka  – etap edukacji poprzedzający szkolnictwo podstawowe  – coraz częściej jest uznawana za okres, w którym kształtują się fundamenty dalszego rozwoju i edukacji młodego człowieka. Drugie wydanie „Kluczowych danych dotyczących wczesnej edukacji i opieki w Europie” mapuje postęp w kluczowych dziedzinach zdefiniowanych w dokumencie “Zalecenie Rady w sprawie wysokiej jakości systemów wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem”.

Raport prezentuje wskaźniki w takich obszarach jak: zarządzanie, dostęp do placówek, personel, program edukacyjny oraz ewaluacja i monitorowanie. Przedstawia wczesną edukację i opiekę z punktu widzenia potrzeb małego dziecka ze szczególnym uwzględnieniem współzależności między poszczególnymi aspektami polityki w tej dziedzinie. W raporcie prezentowane są również te elementy wczesnej edukacji i opieki, które sprzyjają włączaniu społecznemu prowadzącemu do wyrównywania szans edukacyjnych w danym społeczeństwie.

Część pierwsza raportu informuje czytelników o aktualnych trendach w regulowaniu wczesnej edukacji i opieki w Europie.

Część druga prezentuje przegląd systemów wczesnej edukacji i opieki w poszczególnych krajach, a krótki opis każdego systemu krajowego jest uzupełniony o prezentację jego struktury w formie graficznej.