Edukacja obywatelska w Europie

Szczegóły publikacji

Citizenship Education in Europe

Aktywne zaangażowanie obywateli, szczególnie młodych, w życie polityczne i społeczne stanowi obecnie priorytet w całej Europie, a edukacja jest nadal postrzegana jako najważniejsze narzędzie promowania aktywnej postawy obywatelskiej. Wszystkie państwa członkowskie UE włączyły edukację obywatelską do swych programów nauczania w szkołach podstawowych i średnich, ale sposoby realizacji tych programów bardzo się różnią w poszczególnych krajach. W raporcie wyróżniono trzy główne modele edukacji obywatelskiej, które mogą także występować łącznie.

Edukacja obywatelska jest:

  • nauczana jako oddzielny przedmiot,
  • zintegrowana w ramach przedmiotów lub obszarów edukacyjnych,
  • występuje jako element nauczania międzyprzedmiotowego.

Z raportu Eurydice wynika, że panuje ogólna zgoda co do tego, iż celem edukacji obywatelskiej powinno być kształtowanie krytycznego myślenia, umiejętności analitycznych i postaw sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu szkolnym i społecznym.

Wszystkie kraje wprowadziły także regulacje promujące zaangażowanie uczniów w życie szkoły i pozwalające im na wypowiadanie się w sprawach szkolnych. Uczniowie wybierają przedstawicieli poszczególnych klas, działają w samorządzie uczniowskim, czy też mają swoich przedstawicieli w organie zarządzającym szkołą.

Szkoły europejskie nie tylko budują demokrację szkolną, ale także zachęcają uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej. Na przykład uczniowie holenderscy są zobowiązani do pracy na rzecz społeczności lokalnej jeśli chcą uzyskać świadectwo ukończenia szkoły średniej.

Zapraszamy także do zapoznania się ze streszczeniem w języku polskim.