Edukacja i szkolenia dorosłych w Europie: łatwiejszy dostęp do możliwości uczenia się

Szczegóły publikacji

Adult Education and Training in Europe: Widening Access to Learning Opportunities

Raport obejmuje wszechstronny przegląd wyników badań i polityki w zakresie uczenia się dorosłych w odniesieniu do zapisów europejskiej agendy. Raport ma ułatwić wymianę doświadczeń, informować o praktykach i polityce w dziedzinie uczenia się dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz najbardziej defaworyzowanych grup dorosłych słuchaczy, również tych z niskimi kompetencjami i kwalifikacjami. Raport prezentuje dane statystyczne dotyczące edukacji i szkoleń dla dorosłych, cele i priorytety polityki dotyczącej tego typu edukacji w poszczególnych krajach, najważniejsze typy programów kształcenia realizowanych ze środków publicznych, stopień elastyczności ścieżek kształcenia, inicjatywy mające na celu upowszechnienie informacji o dostępie do edukacji dorosłych oraz doradztwo edukacyjne i zawodowe, jak również sposoby finansowania tego typu kształcenia. Dane zebrane przez sieć Eurydice zostały uzupełnione o wyniki badań i dane pochodzące z badań miedzynarodowych.