Działania na rzecz równości i włączania społecznego w szkolnictwie wyższym w Europie

Szczegóły publikacji

Towards equity and inclusion in higher education in Europe

Raport oferuje narzędzie do porównawczego mapowania sytuacji w poszczególnych krajach w odniesieniu do zasad i wytycznych dotyczących wymiaru społecznego uzgodnionych w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (Principles and Guidelines on social dimension agreed within the European Higher Education Area).

W raporcie prezentowany jest zestaw dziesięciu wskaźników, z których każdy jest powiązany z konkretną zasadą i odpowiadającymi jej wytycznymi. Efektem tego zestawienia jest aktualny przegląd działań, jakie systemy europejskie realizują w obszarze polityki równości i włączania społecznego w szkolnictwie wyższym. Przedstawione w opracowaniu wskaźniki tworzą wstępne ramy monitorowania polityki w zakresie wymiaru społecznego i równości, które mogą stanowić wkład merytoryczny do badań planowanych przez przyszłe Europejskie Obserwatorium Szkolnictwa Wyższego.