Zapewnianie jakości w edukacji

Osoby zainteresowane tematyką zapewniania jakości zapraszamy do lektury najnowszego (z roku 2015) raportu Eurydice z tej dziedziny:

  • Zapewnianie jakości w edukacji: ewaluacja szkół w Europie – polityka i stosowane rozwiązania
    W raporcie uwzględniono dwa główne typy ewaluacji szkół: ewaluację zewnętrzną, przeprowadzaną przez ewaluatorów zewnętrznych, i wewnętrzną, która jest najczęściej prowadzona przez same szkoły. Raport zawiera część porównawczą i opisy systemów ewaluacji w poszczególnych krajach. Część porównawcza raportu jest dostępna w języku polskim, natomiast opisy krajowych systemów ewaluacji – wyłącznie w języku angielskim.


Szczegółowe informacje na temat zapewniania jakości w poszczególnych krajach można znaleźć w krajowych opisach systemów edukacji w rozdziale Quality Assurance. Rozdział formułowany odrębnie dla każdego systemu edukacji obejmuje informacje na temat zapewniania jakości na poszczególnych etapach kształcenia z uwzględnieniem szkolnictwa wyższego i edukacji dorosłych, w tym podaje instytucje odpowiedzialne za ewaluację pracy placówek, opisuje procedury, kryteria i metody oceniania oraz prezentuje wykorzystanie wyników ewaluacji.

Z starszych tytułów polecamy lekturę raportu z roku 2009 o egzaminach zewnętrznych:

  • Ogólnokrajowe egzaminowanie uczniów w Europie
    Raport informuje o celach krajowych egzaminów zewnętrznych, ich organizacji i wykorzystaniu wyników. Z raportu można się dowiedzieć które kraje przeprowadzają egzaminy o charakterze ogólnokrajowym, jakie przedmioty czy umiejętności są testowane i jaki wpływ mają wyniki egzaminu na dalszą ścieżkę kształcenia poszczególnych uczniów. W opracowaniu zebrano także informacje o charakterze historycznym – jakie były początki egzaminów zewnętrznych w poszczególnych krajach i z jakich powodów zostały wprowadzone. Do raportu dołączono także szczegółowe opisy egzaminów zewnętrznych w układzie krajowym.


Zasady oceny pracy szkół zostały też omówione w publikacji z roku 2007 poświęconej autonomii szkoły:

  • Autonomia szkół w Europie
    Raport koncentruje się na zagadnieniu autonomii szkoły, zakresie odpowiedzialności szkół oraz osobach i organach odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji. Natomiast temat oceny pracy szkoły został podjęty w rozdziale poświęconym formalizowaniu odpowiedzialności szkół.

Można również sięgnąć do raportu z roku 2006 poświęconego zapewnianiu jakości w kształceniu nauczycieli

Oraz do raportu dotyczącego ewaluacji pracy szkół o charakterze historycznym z roku 2004:

A na koniec “biały kruk” z roku 1990: