Szkolnictwo wyższe

Bardzo szczegółowe informacje dotyczące postępów w realizacji procesu bolońskiego w Europie czytelnik znajdzie w raportach:

 • The European Higher education Area in 2020: Bologna Process Implementation Report Raport z realizacji Procesu Bolońskiego 2020 przedstawia postęp, jakiego dokonano w ciągu ostatnich dwóch dekad w zakresie mobilności studentów, zapewniania jakości i uznawania kwalifikacji w szkolnictwie wyższym. Osiągnięto bezprecedensowe sukcesy w tworzeniu zbieżnych struktur stopni i tytułów naukowych w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego (EOSW), do którego systematycznie dołączały nowe kraje. Obecnie całkowita liczba studentów przekroczyła 38 milionów. Raport wskazuje również obszary, które wciąż wymagają poprawy, tj. wymiar społeczny i ułatwienia w dostępie do studiów dla niedostatecznie reprezentowanych grup.
 • The European Higher education Area in 2018: Bologna Process Implementation Report Raport nawiązuje do trzech najważniejszych filarów Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, czyli trójstopniowej struktury studiów wyższych, uznawalności oraz zapewniania jakości, jak również do priorytetów wyznaczonych przez Komunikat Erewański z roku 2015 (proces dydaktyczny, włączanie społeczne oraz zatrudnialność).


Proponujemy również trzy tomy z serii „Modernizacja szkolnictwa wyższego w Europie”:

 • Tom 1 poświęcony finasowaniu i wymiarowi społecznemu
  Raport z roku 2011 koncentruje się na trzech tematach z zakresu szkolnictwa wyższego: polityce mającej na celu zwiększenie liczby studentów, trendach w finansowaniu oraz organizacji systemów opłat za studia i wsparcia materialnego dla studentów z uwzględnieniem ich wpływu na funkcjonowanie szkolnictwa wyższego.

 • Tom 3 poświęcony zawodowi nauczyciela akademickiego Raport Modernisation of Higher Education in Europe: Academic Staff [Modernizacja szkolnictwa wyższego w Europie: nauczyciele akademiccy] przedstawia usytuowanie kadry akademickiej we współczesnym szkolnictwie wyższym, a w szczególności przedstawia wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli akademickich, proces rekrutacji do zawodu, warunki zatrudnienia oraz wpływ mechanizmów zapewniania jakości na ich sytuację zawodową. W raporcie można znaleźć również informacje o krajowych strategiach dotyczących umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i ich związkach z mobilnością nauczycieli akademickich. W opracowaniu czytelnik znajdzie również wykresy prezentujące najważniejsze kategorie nauczycieli akademickich w poszczególnych krajach. Najważniejsze wnioski z Tomu 3 są także dostępne w skrócie w opracowaniu z serii Eurydice Brief.

Osoby zainteresowane szczegółowymi opisami systemów szkolnictwa wyższego w poszczególnych krajach zapraszamy do korzystania z krajowych opisów systemów edukacji (dawniej Eurypedia). W rozdziale Higher Education czytelnik znajdzie informacje dotyczące typów instytucji szkolnictwa wyższego w poszczególnych krajach oraz programy kształcenia od poziomu licencjata po studia doktoranckie.

Dla osób zainteresowanych historycznym podejściem do szkolnictwa wyższego Eurydice ma do zaoferowania duży wybór raportów. Na przykład publikacja prezentująca realizację procesu bolońskiego w Europie (seria „Focus on Higher Education”) doczekała się aż pięciu różnych wydań:

[/three_fourth]


Charakter historyczny ma również wydanie publikacji z serii „Kluczowe Dane” dotyczącej szkolnictwa wyższego z roku 2007:

W roku 2007 ukazał się również jedyny tom glosariusza poświęcony szkolnictwu wyższemu:

Ciekawostkę stanowi publikacja z roku 2000 prezentująca szkolnictwo wyższe w Europie w ujęciu historycznym:

I dwa białe kruki z XX wieku:

 

Studenci


Osoby zainteresowane tematyką  mobilności studentów zapraszamy do lektury raportów:

 • Tablica wyników mobilności studentów. Uwarunkowania studiowania za granicą 208/19
  Raport zawiera sześć wskaźników w pięciu następujących obszarach tematycznych:1. dostęp do informacji i poradnictwo,
  2. przygotowanie językowe,
  3. kontynuacja pomocy materialnej i kredytów studenckich podczas studiów zagranicznych,
  4. wsparcie dla studentów ze środowisk defaworyzowanych,
  5. uznawalność efektów kształcenia i kwalifikacji.Publikacji dotyczącej szkolnictwa wyższego opracowanej przez sieć Eurydice towarzyszy tablica wyników w dziedzinie kształcenia zawodowego opracowana przez CEDEFOP. Wspólna platforma internetowa oferuje interaktywne mapy, które pozwalają użytkownikowi na szybkie zapoznanie się z warunkami, w jakich odbywa się mobilność w Europie.

 

 • Tablica wyników mobilności studentów. Uwarunkowania studiowania za granicą
  Raport z 2016 roku zawiera specjalnie przygotowane wskaźniki dotyczące warunków sprzyjających mobilności. Publikacja skupia się na kilku zagadnieniach – od informacji i wskazówek dotyczących przygotowania językowego, które są dostępne dla studentów planujących wyjazd, po istniejące w poszczególnych krajach możliwości otrzymania dofinansowania lub specjalnego wsparcia dla studentów z grup defaworyzowanych.


Publikacja dotycząca tematyki studentów w szkolnictwie wyższym to

Raport analizuje w jaki sposób szkolnictwo wyższe w poszczególnych krajach jest przygotowane na przyjęcie coraz większej liczby uchodźców i osób poszukujących azylu w Europie.  Raport składa się z dwóch części – pierwszej zawierającej wybór aktualnych statystyk dotyczących migracji oraz drugiej prezentującej przegląd polityki krajowej, strategii i działań podejmowanych w 35 krajach europejskich mających na celu włączenie uchodźców i osób poszukujących azylu do instytucji szkolnictwa wyższego.


Warto sięgnąć do corocznie aktualizowanej publikacji poświęconej opłatom za studia i wsparciu materialnemu dla studentów:


 


 

Nauczyciele akademiccy

Ważna wiadomość dla osób zainteresowanych problematyką zawodu nauczyciela akademickiego – trzeci tom z serii „Modernizacja szkolnictwa wyższego w Europie”  jest poświęcony różnym aspektom tego zawodu.

Osoby zainteresowane szczegółowymi opisami dotyczącymi zawodu nauczyciela akademickiego w poszczególnych krajach zapraszamy do korzystania z krajowych opisów systemów edukacji. Czytelnik znajdzie tam rozdział zatytułowany „Teachers and Education Staff”, który przedstawia m. in. kształcenie, warunki pracy oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli akademickich w poszczególnych krajach.


Inne publikacje dotyczące kadry akademickiej to:

A po informacje o charakterze historycznym można sięgnąć do ogólnego raportu z roku 2008, który między innymi poruszał tematykę zawodu nauczyciela akademickiego: