Przedmioty szkolne


Osoby zainteresowane czasem nauczania wszystkich przedmiotów zapraszamy do korzystania z najnowszego opracowania:
 • Czas przeznaczony na nauczanie poszczególnych przedmiotów w szkolnictwie obowiązkowym w Europie 2018/19 Publikacja informuje, ile godzin przeznacza się w roku szkolnym na nauczanie przedmiotów szkolnych i jak czas nauczania różni się w poszczególnych krajach. Opracowanie zawiera część porównawczą, dane prezentowane w układzie krajowym (43 systemy edukacji w Europie) oraz dla poszczególnych przedmiotów. Minimalny czas nauczania przedmiotów jest prezentowany w godzinach zegarowych w podziale na poziomy edukacji.
W roku 2012 dane przedstawione w raportach dotyczących nauczania przedmiotów szkolnych zostały zaktualizowane i wykorzystane na potrzeby kolejnego raportu dotyczącego tym razem kompetencji kluczowych.
Tematyka nauki czytania w języku ojczystym była analizowana przez Eurydice jeden raz w roku 2011, a następnie powracano do niej już wyłącznie w raportach ogólnych poświęconym kompetencjom kluczowym. Ten jedyny raport to:

 • Nauka czytania w Europie
  Raport zawiera ciekawe wyniki badań międzynarodowych PISA i PIRLS dotyczące umiejętności czytania ze zrozumieniem, przegląd metod dydaktycznych stosowanych w nauce czytania, informacje dotyczące kształcenia nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego, którzy najczęściej uczą czytania oraz dane dotyczące promowania czytelnictwa poza szkołą, w tym opisy programów i inicjatyw.
Osoby zainteresowane nauczaniem przedmiotów matematyczno-przyrodniczych zapraszamy do lektury dwóch raportów sprzed kilku lat.

Pierwszy dotyczy nauczania przedmiotów ścisłych i przyrodniczych:
 • Nauczanie przedmiotów ścisłych i przyrodniczych w Europie. Polityka, praktyka i badania naukowe.
  Raport pokazuje jak ważne miejsce zajmują przedmioty ścisłe i przyrodnicze w strategiach edukacyjnych formułowanych przez poszczególne kraje, informuje o organizacji procesu kształcenia i treści programów nauczania, ocenianiu uczniów oraz doskonaleniu zawodowym nauczycieli tych przedmiotów. W raporcie są także cytowane wyniki badań międzynarodowych dotyczących tej tematyki – PISA i TIMSS.
Drugi raport dotyczy nauczania matematyki:
 • Nauczanie matematyki w Europie. Ogólne wyzwania i strategie krajowe.
  Raport przedstawia politykę i praktykę w nauczaniu matematyki w europejskich systemach edukacji, kładąc szczególny nacisk na kwestie reform programów nauczania, stosowanych metod nauczania i sposobów oceniania uczniów oraz na kształcenie nauczycieli tego przedmiotu. Raport prezentuje również kroki podejmowane w poszczególnych krajach Europy w celu przeciwdziałania zjawisku słabych wyników/ niepowodzeń w matematyce oraz działania, jakie kraje podejmują, aby zachęcać uczniów do nauki tego przedmiotu. Raport cytuje wyniki badań międzynarodowych PISA, TIMSS oraz wyniki pilotażowego badania sieci Eurydice (SITEP) dotyczącego treści zawartych w programach studiów przygotowujących nauczycieli matematyki.
W roku 2009 Eurydice opublikowała jedyny, jak dotąd, raport poświęcony nauczaniu przedmiotów artystycznych:

 • Edukacja artystyczna i kulturalna w szkołach w Europie
  Raport informuje o ogólnych celach edukacji artystycznej i odpowiedzialności poszczególnych typów władz za tworzenie programów nauczania, organizacji nauczania przedmiotów artystycznych, w tym wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych, przedstawia różne inicjatywy w tej dziedzinie, w tym współpracę między szkołami a światem kultury i sztuki, organizację zajęć pozalekcyjnych, festiwali i konkursów oraz innych inicjatyw promujących edukację artystyczną. W publikacji znajdziemy także informacje dotyczące oceniania uczniów i monitorowania jakości nauczania. Raport porównawczy został uzupełniony o szczegółowe opisy edukacji artystycznej w poszczególnych krajach.
Osoby zainteresowane edukacją artystyczną mogą też skorzystać z nieco starszego raportu dotyczącego uczniów szczególnie uzdolnionych. Publikacja dotyczy uzdolnień różnego typu, nie tylko artystycznych.

 • Wspieranie rozwoju uczniów zdolnych: specjalne rozwiązania stosowane w szkołach w Europie
  Raport z roku 2007 przedstawia sytuację szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży w szkołach w Europie. Prezentowane są definicje „ucznia zdolnego” sformułowane w poszczególnych krajach, stosowanie specjalnych rozwiązań lub ich brak, a także kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przygotowujące do wspierania uczniów uzdolnionych. Raport zawiera też wykaz różnych typów rozwiązań i inicjatyw stosowanych w poszczególnych krajach.
Temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach w Europie był poruszany w raportach Eurydice dwukrotnie:

 • Nauczanie przedsiębiorczości w szkołach w Europie (wydanie 2016)
  Raport z lutego 2016 r. to jedno z najnowszych opracowań Eurydice informujące o strategiach, programach nauczania i efektach kształcenia oraz finansowaniu i kształceniu nauczycieli tego przedmiotu/zagadnienia. W publikacji prezentowane jest nauczanie przedsiębiorczości w szkołach podstawowych i średnich z uwzględnieniem szkolnictwa zawodowego. Opracowanie obejmuje, oprócz obszernej części porównawczej, krótkie opisy krajowe. Raport bazował częściowo na poprzednim opracowaniu Eurydice dotyczącym tej tematyki z roku 2012, a mianowicie:

 • Nauczanie przedsiębiorczości w szkołach w Europie: strategie, programy i efekty kształcenia (wydanie 2012)
  Raport koncentruje się na dwóch głównych zagadnieniach – strategiach poświęconych nauczaniu przedsiębiorczości oraz programach nauki tego przedmiotu na różnych poziomach szkolnictwa. Opracowanie zawiera również przegląd najnowszych w tamtym okresie reform i inicjatyw w dziedzinie nauczania przedsiębiorczości.
Porównując oba raporty można prześledzić m. in. do jakiego stopnia reformy i inicjatywy opisywane w raporcie 2012 są nadal kontynuowane, a które się nie sprawdziły.

Osoby zainteresowane tematyką nauczania przedsiębiorczości mogą również sięgnąć do publikacji dotyczących tematyki pokrewnej czyli poradnictwa zawodowego w szkołach w Europie:
 • Poradnictwo zawodowe w kształceniu obowiązkowym
  Publikacja z roku 2008 zawiera opisy systemów poradnictwa szkolnego i zawodowego w poszczególnych krajach europejskich wraz z krótką prezentacją organizacji kształcenia obowiązkowego w każdym omawianym systemie edukacji. Informacje dotyczące poradnictwa obejmują główne cele, podstawy prawne, podział obowiązków administracyjnych pomiędzy podmioty odpowiedzialne za poradnictwo, omówienie elementów poradnictwa zawodowego w programach nauczania, kontakty ze światem zawodowym (w tym miejsce praktyk zawodowych w strukturze programu nauczania) oraz instytucje odpowiedzialne za usługi poradnictwa i udzielanie informacji w tym zakresie. Publikacja przedstawia także informacje dotyczące szkolenia i kwalifikacji wymaganych od doradców zawodowych pracujących w szkołach i w innych instytucjach.
Najnowszy raport sieci Eurydice dotyczący edukacji obywatelskiej to:
 • Edukacja obywatelska w Europie – 2017
  Raport dostarcza informacje dotyczące następujących zagadnień:
  - Programy nauczania – organizacja i treści
  - Proces dydaktyczny i aktywne zaangażowanie
  - Ocenianie uczniów i ewaluacja pracy szkoły
  - Kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz oferowane im formy wsparcia.
  Każde zagadnienie zostało zilustrowane szczegółowym opisem rozwiązań stosowanych w wybranym kraju.
Nieco starsze informacje dotyczące tej tematyki są dostępne w raporcie z roku 2012:
 • Edukacja obywatelska w Europie
  Raport przedstawia różne podejścia do nauczania edukacji obywatelskiej w szkołach w Europie – edukacja obywatelska występuje jako oddzielny przedmiot, zintegrowana w ramach przedmiotów lub obszarów edukacyjnych, lub jako element realizowany międzyprzedmiotowo. W opracowaniu można również znaleźć informacje o udziale uczniów i rodziców w zarządzaniu szkołą, zaangażowaniu uczniów w życie lokalnej społeczności, ocenianiu uczniów i ewaluacji szkół w odniesieniu do aktywności obywatelskiej oraz przygotowaniu nauczycieli i dyrektorów szkół do realizacji zadań w tej dziedzinie.
Dla osób zainteresowanych nieco starszymi publikacjami ciekawy może okazać się raport z roku 2005:

 • Citizenship Education at School in Europe
  Raport informuje o roli edukacji obywatelskiej w krajowych politykach edukacyjnych, przedstawia sposoby jej realizacji, zasady oceniania uczniów, kształtowanie postaw obywatelskich w codziennym życiu szkoły, oraz przygotowanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. W publikacji można również znaleźć informacje o europejskim wymiarze edukacji obywatelskiej. Do raportu dołączono szczegółowe opisy krajowe (dostępne w Księgarni Europejskiej „EU Bookshop”).
Najważniejsze wnioski z tego raportu można znaleźć w krótkim opracowaniu z roku 2006: I wreszcie historyczna ciekawostka z roku 1997 – raport dotyczący jednego z aspektów poruszanych w późniejszych raportach dotyczących edukacji obywatelskiej, czyli roli rodziców w szkołach w Unii Europejskiej:
Raporty Eurydice dotyczące wykorzystania TIK w europejskich szkołach, które ukazały się w ostatnich latach to:

 • Edukacja cyfrowa w szkołach w Europie [2019]. Raport zawiera wskaźniki dotyczące m.in.
  • kompetencji cyfrowych uczniów i sposobów ich rozwijania oraz oceniania w ramach programów szkolnych,
  • kompetencji cyfrowych nauczycieli,
  • wykorzystania narzędzi informatycznych w kontekście szkolnym, w tym do oceny kompetencji cyfrowych,
  • strategicznego podejścia do edukacji cyfrowej w systemach edukacji poszczególnych krajów i wynikających z niego działań wspierających szkoły.
Oraz: Ciekawe wnioski prezentuje broszura z serii Eurydice in Brief z 2005 r. pt.
 • How boys and girls in Europe are finding their way with information and communication technology? Wynika z niej, że wszyscy badani 15-latkowie deklarowali korzystanie z komputera, a ponad 80 proc. z nich twierdziło, że ma komputer w domu. Ponad połowa regularnie używała komputera do wykonywania trzech podstawowych czynności: grania w gry, wyszukiwania informacji w Internecie i komunikowania się. Obsługi komputera chłopcy uczyli się sami lub od kolegów, podczas gdy dziewczynki pierwsze kroki z komputerem stawiały z pomocą rodziny lub w szkole i tam też najczęściej z nich korzystały. Z badań wynikło, że nowe technologie bardziej pociągały chłopców, którzy czuli się i poruszali w nich bardziej swobodnie niż dziewczynki.
O nauczaniu TIK w szkołach w Europie i przygotowaniu nauczycieli w tym zakresie traktuje również raport z 2004 r. pt.
 • Key data on information and communication technology in schools in Europe. Wynika z niego, że w roku szkolnym 2002/2003 poziom dostępności do sieci internetowej był niższy od poziomu komputeryzacji. Statystyki pokazały, że komputery w szkołach w pierwszej kolejności zapewnianie były nauczycielom, a dopiero potem uczniom. Komputery szkolne używane były jako narzędzie edukacyjne, domowe – głównie w celach rozrywkowych.
Za ciekawostkę bibliograficzną można uznać wykaz literatury poświęconej zastosowaniu TIK w edukacji
Do chwili obecnej tylko jeden raport Eurydice z roku 2013 był poświęcony wychowaniu fizycznemu:

 • Wychowanie fizyczne i sport w szkołach w Europie
  Opracowanie informuje, które kraje sformułowały strategie poświęcone sportowi i wychowaniu fizycznemu i jakie cele do realizacji wskazały w tych strategiach. Opisane jest również miejsce przedmiotu „wychowanie fizyczne” w programach nauczania szkół różnego szczebla, status różnych form aktywności w ramach obowiązkowych zajęć WF, zalecana liczba godzin, obecność elementów nauki o zdrowiu w programach nauczania, ocenianie uczniów, przygotowanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli WF oraz status zajęć pozalekcyjnych. Raport informuje także o planowanych w tym czasie reformach w dziedzinie edukacji sportowej i zdrowotnej.