Zawód nauczyciela w Europie

Osoby poszukujące informacji o zawodzie nauczyciela w Europie zapraszamy do skorzystania z trzech kluczowych publikacji:

 • Nauczyciele w Europie. Kariera, rozwój zawodowy i ogólne samopoczucie
  Raport poświęcony wybranym aspektom zawodu nauczyciela Teachers in Europe (Nauczyciele w Europie) pokazuje w jaki sposób krajowe polityki i regulacje prawne mogą wspierać nauczycieli w wykonywaniu obowiązków zawodowych i prezentuje dane w takich obszarach jak kształcenie nauczycieli, warunki pracy, przebieg kariery zawodowej, doskonalenie zawodowe, ocena pracy, udział w służbowych wyjazdach zagranicznych oraz ogólne samopoczucie dotyczące sytuacji zawodowej, w tym poziom stresu. Raport łączy dane zebrane przez Eurydice podczas analizy regulacji prawnych z wynikami międzynarodowych badań OECD (TALIS).

 • Kariera zawodowa nauczycieli w Europie: początki pracy zawodowej, awans i system wsparcia
  Raport Eurydice informuje jakie kwalifikacje są wymagane do pracy w zawodzie, jakiego wsparcia mogą oczekiwać nauczyciele podczas wykonywania swoich obowiązków, a także jakie mają perspektywy awansu i doskonalenia zawodowego. Opracowanie przedstawia również najważniejsze wyzwania dla systemów edukacji związane z niedoborem lub nadmierną podażą kandydatów do zawodu.


 • Zawód nauczyciela w Europie: polityka, praktyka i odbiór społeczny
  W raporcie można znaleźć omówienie takich zagadnień jak kształcenie kandydatów do zawodu, doskonalenie zawodowe, warunki pracy i dane statystyczne dotyczące nauczycieli w Europie. Pojawiają się także informacje na temat mobilności nauczycieli i sposobów jej finansowania.


 • Kluczowe dane dotyczące nauczycieli i dyrektorów szkół
  To obszerna i szczegółowa publikacja poświęcona nauczycielom w Europie. Znalazły się tu informacje dotyczące zawodu nauczyciela na różnych poziomach edukacji – od przedszkola po szkoły ponadgimnazjalne. Można prześledzić całą ścieżkę kariery zawodowej nauczyciela – od kształcenia w instytucjach szkolnictwa wyższego poprzez pierwsze doświadczenia zawodowe, awans i proces doskonalenia zawodowego aż po czas przejścia na emeryturę. Część poświęcona kadrom kierowniczym w edukacji dostarcza informacji o rekrutacji dyrektorów szkół i kwalifikacjach jakich wymaga się do zatrudnienia na stanowisku kierowniczym w szkole.


Osoby zainteresowane szczegółowymi opisami sytuacji zawodowej nauczycieli w poszczególnych krajach zapraszamy do korzystania z krajowych opisów systemów edukacji (dawniej Eurypedia). Czytelnik znajdzie tam rozdział zatytułowany „Teachers and Education Staff”, który przedstawia kształcenie, warunki pracy oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli w poszczególnych krajach. Oprócz opisów dotyczących nauczycieli szkolnych i tych zatrudnionych w edukacji przedszkolnej można tam również znaleźć informacje dotyczące nauczycieli akademickich i kadry zatrudnionej w sektorze kształcenia i szkoleń dorosłych.


Warto również sięgnąć do corocznie aktualizowanej publikacji poświęconej zarobkom nauczycieli i dyrektorów szkół w Europie. Najnowsze wydanie to:

 • Zarobki nauczycieli i dyrektorów szkół w Europie 2018/19
  Opracowanie przedstawia krótkie porównanie zarobków nauczycieli i dyrektorów szkół w Europie oraz szczegółowe informacje w układzie krajowym. Każda fisza krajowa składa się z dwóch części – pierwsza jest poświęcona zarobkom nauczycieli, a druga –dyrektorów szkół. Zarobki są podane zarówno w euro, jak i w walucie krajowej (jeśli dotyczy to danego kraju). Każda fisza zawiera następujące informacje:
  – roczne zarobki brutto,
  – wzrost uposażenia w zależności od liczby lat przepracowanych w zawodzie i osiągniętego stopnia awansu zawodowego,
  – wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,
  – dodatki do pensji związane z podejmowaniem przez nauczycieli ponadstandardowych obowiązków.

Dla osób zainteresowanych porównaniem zarobków nauczycieli w układzie historycznym dostępne są poprzednie wydania tej publikacji.
Przypominamy również, że Sieć Eurydice wydała liczne opracowania dotyczące nauczycieli mające już charakter historyczny, które jednak w chwili publikacji były często cytowane w prasie i w literaturze fachowej. Przykładowe tytuły to:


 • Zakres autonomii i odpowiedzialności nauczycieli w Europie
  Publikacja porównawcza wydana w języku polskim w roku 2008 skoncentrowana na zagadnieniu obowiązków zawodowych nauczycieli. Raport porusza również tematykę czasu pracy, wymagań dotyczących doskonalenia zawodowego oraz zaangażowania nauczycieli we wprowadzanie innowacji i reform edukacyjnych, a także oceny ich pracy zawodowej.

 • 4-tomowe opracowanie poświęcone zawodowi nauczyciela (dwa tomy zostały przetłumaczone na język polski):
 1. Zawód nauczyciela w Europie: profil, wyzwania, kierunki zmian Raport I: Kształcenie i początki pracy zawodowej: poziom gimnazjum
 2. Zawód nauczyciela w Europie: profil, wyzwania, kierunki zmian Raport IV Atrakcyjność zawodu nauczyciela – wyzwanie XXI wieku: poziom gimnazjum
 3. The teaching profession in Europe: profile, trends and concerns. Report II: Supply and demand: general lower secondary education
 4. The teaching profession in Europe: profile, trends and concerns. Report III Working conditions and pay: general lower secondary education

oraz: