Edukacja dorosłych

W poszukiwaniu informacji na temat kształcenia osób dorosłych w systemie formalnym i nie tylko, a także o polityce i praktyce w tym obszarze edukacji, warto sięgnąć po raporty Eurydice:


 • Edukacja i szkolenia dorosłych w Europie: łatwiejszy dostęp do możliwości uczenia się
  Publikacja stanowi przegląd wyników badań i polityki w zakresie uczenia się dorosłych i zestawia je z zapisami europejskiej agendy. Autorzy informują o praktykach w tej dziedzinie, zwracając szczególną uwagę na najbardziej defaworyzowane grupy dorosłych słuchaczy, włączając tych o niskich kwalifikacjach. Można tu znaleźć informacje o programach i ścieżkach kształcenia, inicjatywach upowszechniających czy doradztwie edukacyjno-zawodowym. Jak pokazują wnioski z raportu, jedna czwarta dorosłych w Europie zakończyła kształcenie na poziomie gimnazjum, a prawie jedna trzecia wykazuje bardzo niski lub znikomy poziom w zakresie TIK. Jednocześnie dorośli o największych potrzebach szkoleniowych mają najmniej możliwości uzyskania do nich dostępu.
  Powyższej publikacji towarzyszą Edukacja i szkolenia dorosłych w Europie. Podnoszenie kompetencji kluczowych: programy krajowe. Zestawienie obejmuje 35 systemów edukacji z 32 krajów i ma służyć wymianie informacji i wzajemnej prezentacji sprawdzonych rozwiązań.


Poprzednie raporty poświęcone tematyce edukacji dorosłych to:

 • Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie 2011
  Raport stanowi analizę tego, w jaki sposób państwa europejskie odnoszą się do kwestii umożliwiania dorosłym pójścia „o krok dalej” tj. uzyskiwania kwalifikacji przynajmniej o jeden poziom wyższych od dotychczasowych. Uczenie się przez całe życie nie powinno być jednak postrzegane wyłącznie jako proces wertykalny (uzyskiwanie coraz wyższych kwalifikacji) – czasem przebiega poziomo, a osoby uczące się zyskują inne kwalifikacje na tym samym poziomie lub nawet niższe, zwłaszcza jeśli zmieniają ścieżkę kariery lub chcą poszerzyć swoje możliwości.
 • Niezawodowe kształcenie dorosłych w Europie. Analiza porównawcza na podstawie raportów krajowych opublikowanych w bazie danych Eurybase
  Raport z 2008 r. stanowi przegląd polityk krajowych w dziedzinie kształcenia dorosłych, umożliwia poznanie krajowych kontekstów, ich elementów wspólnych i cech charakterystycznych oraz stojących przed nimi wyzwań. Koncentrując się na polityce kształcenia niezawodowego w edukacji formalnej, raport mierzy się z tematami finansowania, dostępności, jakości czy poradnictwa. Na przełomie 2005 r. i 2006 r. wybór tematu niezawodowego kształcenia dorosłych był nieprzypadkowy – w tym czasie w praktyce większość krajów należących do sieci Eurydice zdawała się „faworyzować” te potrzeby w zakresie uczenia się, które są związane z pracą zawodową, nie zaś z ogólnym kształceniem dorosłych. Źródłem danych do raportu była przede wszystkim bogata, stale aktualizowana baza informacji o systemach edukacji w Europie (obecnie krajowe opisy systemów edukacji, znane w latach 2011-2014 jako Eurypedia, a przed rokiem 2011 Eurybase).

Warto również sięgnąć do zasobów zgromadzonych w krajowych opisach systemów edukacji. Można być zaskoczonym ilością informacji na temat kształcenia i szkolenia dorosłych zawartych w rozdziale 8 poświęconym temu obszarowi edukacji. Kraje należące do sieci regularnie zamieszczają tam szczegółowe informacje dotyczące priorytetów politycznych, podziału odpowiedzialności, instytucji i programów kształcenia czy procesu walidacji jego efektów. Wszystkie opisy krajowe są dostępne w języku angielskim oraz, w dużej mierze, także w językach narodowych. Tak jest w przypadku polskiego, regularnie aktualizowanego wkładu.