Aktualności | .Eurydice.org.pl - Part 8

Publikacja jubileuszowa Polskiego Biura Eurydice

9.06.2017
|

Tom rocznicowy zawiera wybór artykułów opracowanych przez ekspertów Polskiego Biura Eurydice w następujących obszarach tematycznych nawiązujących do wspólnych europejskich priorytetów edukacyjnych:

 • Wczesna edukacja i opieka
 • Przedwczesne kończenie nauki
 • Zawód nauczyciela
 • Edukacja językowa
 • Szkolnictwo wyższe.

W publikacji dwudziestolecia Eurydice można również znaleźć artykuł o historii i misji sieci autorstwa Larsa Bo Jakobsena, dyrektora Europejskiego Biura Eurydice, historyczny przegląd różnych nurtów badań edukacyjnych pióra Prof. Zbigniewa Sawińskiego…

Czytaj dalej »

Czas nauczania poszczególnych przedmiotów w Europie 2016/17

8.06.2017
|

Eurydice opracowała nową wersję publikacji Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe dotyczącej czasu nauczania poszczególnych przedmiotów w szkołach w Europie. Sieć zbiera tego typu dane od ponad 20 lat, a corocznie aktualizowane opracowania są dostępne na stronie internetowej Europejskiego Biura Eurydice od roku 2010.

Czytaj dalej »

Kluczowe dane o nauczaniu języków obcych w Europie (2017)

18.05.2017
|

Europa, to kontynent wyjątkowy pod względem różnorodności lingwistycznej – mówi się tu w sześćdziesięciu oficjalnych językach. Dodatkowo migracja sprzyja tej lingwistycznej różnorodności. Najnowsze wydanie raportu Key Data on Teaching Languages at School in Europe – 2017 Edition prezentuje najważniejsze trendy w polityce edukacyjnej w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych w 42 europejskich systemach edukacyjnych.

Czytaj dalej »

Przegląd ram kompetencji kluczowych – konsultacja

24.03.2017
|

Komisja Europejska pragnie zgromadzić opinie, aby przeprowadzić zmiany ram kompetencji kluczowych z 2006 roku w oparciu o sprawdzone informacje, w szczególności na następujące tematy:

 • mocne i słabe strony w stosowaniu ram kompetencji kluczowych z 2006 roku
 • obszary priorytetowe, w których zmiany zasad ramowych i określonych w nich definicji kompetencji są konieczne, aby odpowiedzieć na obecne i przyszłe potrzeby w dziedzinie kształcenia i szkolenia
 • narzędzia i procedury wspierające rozwój kluczowych kompetencji dla wszystkich.

Czytaj dalej »

Tworzenie polityki edukacyjnej na podstawie danych i wyników badań

26.01.2017
|

Raport Support Mechanisms for Evidence-based Policy-Making in Education informuje o tym w jaki sposób w Europie formułuje się politykę edukacyjną oraz jakie źródła danych i wyniki badań są wykorzystywane w tym procesie.

Czytaj dalej »

Mobilność studentów. Tablica wyników

8.12.2016
|
 • Które kraje europejskie zapewniają dostęp do informacji i poradnictwa studentom planującym wyjazd na studia zagraniczne?
 • Czy studenci ze środowisk defaworyzowanych otrzymują odpowiednie wsparcie umożliwiające im udział w mobilności?
 • Ile lat uczą się języka/języków obcych przyszli studenci w trakcie nauki w szkole?
 • Czy stypendia i kredyty studenckie są dostępne dla tych, którzy zdecydowali się na studia zagraniczne?
 • Czy osiągniecia i kwalifikacje uzyskane za granicą są uznawane w kraju?

Czytaj dalej »

Wyniki badania PISA 2015

6.12.2016
|

Polscy uczniowie osiągnęli wyniki powyżej średniej OECD we wszystkich trzech obszarach objętych badaniem PISA. Polacy zajęli 10 miejsce w Unii Europejskiej w rozumowaniu w naukach przyrodniczych, 4 w czytaniu i interpretacji i 6 w matematyce. Jednak ich wyniki są niższe niż podczas poprzedniej edycji badania w 2012 r. Po raz pierwszy uczniowie rozwiązywali zadania na komputerach.

Czytaj dalej »

Wskaźniki strukturalne służące monitorowaniu edukacji 2016

8.11.2016
|
 • Czy kraje europejskie gwarantują dzieciom miejsca w przedszkolach i placówkach opiekuńczych?
 • Czy szkoły otrzymują dodatkowe środki dla uczniów ze środowisk defaworyzowanych?
 • Czy nauczyciele europejscy są przygotowani do pracy z uczniami ze słabymi wynikami, zagrożonymi niepowodzeniami szkolnymi?
 • Czy efekty kształcenia nieformalnego są uznawane podczas rekrutacji na studia wyższe?
 • Czy praktyki studencie są powszechnie dostępne w systemach szkolnictwa wyższego?

Czytaj dalej »

Monitor Edukacji 2016

8.11.2016
|

Tegoroczna edycja publikacji Komisji Europejskiej Monitor Edukacji 2016

Czytaj dalej »

Publikacja o nauczycielach w języku polskim

25.10.2016
|

Tłumaczenie raportu The Teaching Profession in Europe: Practices, Perceptions, and Policies

Czytaj dalej »