Edukacja i szkolenia dorosłych w Europie

Raport Adult education and training in Europe: Building inclusive pathways to skills and qualifications koncentruje się na tematyce edukacji i szkoleń dorosłych w Europie. Autorzy analizują krajowe polityki uczenia się przez całe życie, ze szczególnym uwzględnieniem działań wspierających dorosłych o niskim poziomie umiejętności i kwalifikacji w dostępie do możliwości uczenia się.

W opracowaniu przedstawiono:

  • szereg wskaźników ilościowych związanych z edukacją i szkoleniami dorosłych (rozdział 1)
  • krajowe rozwiązania w zakresie koordynacji polityk i działań w obszarze uczenia się dorosłych (rozdział 2).
  • przegląd programów dotowanych ze środków publicznych, których celem jest zapewnienie dorosłym możliwości podnoszenia umiejętności i kwalifikacji (rozdział 3).
  • kwestię wsparcia finansowego, zwracając szczególną uwagę na zachęty finansowe dla grup o niskim poziomie kwalifikacji (rozdział 4)
  • tworzenie elastycznych ścieżek kształcenia (rozdział 5) analizę rozwiązań w zakresie uznawania i walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego (rozdział 6)
  • przeanalizowano też w jakim stopniu działania w zakresie podnoszenia świadomości i pomocy potrzebującym (rozdział 7) oraz usługi poradnictwa (rozdział 8) stanowią wsparcie dla dostępnej oferty edukacyjnej.

Dane prezentowane w raporcie, w szczególności informacje dotyczące polityki krajowej, zostały zgromadzone przez krajowe biura Eurydice reprezentujące 42 systemy edukacji w 37 krajach europejskich. Dane te zostały uzupełnione o dane jakościowe i ilościowe dostarczone przez m.in. Cedefop, Eurostat i OECD.

pobierz raport w języku angielskim