Czas nauczania poszczególnych przedmiotów w Europie 2020/21

Najnowsza edycja publikacji Instruction time informuje, ile godzin przeznacza się w roku szkolnym 2020/21 na nauczanie poszczególnych przedmiotów i jak czas nauczania różni się w poszczególnych krajach. W publikacji uwzględniono wpływ pandemii na wymiar nauczania w poszczególnych krajach.

Opracowanie zawiera część porównawczą, dane prezentowane w układzie krajowym (37 krajów, 39 systemy edukacji w Europie) oraz dla poszczególnych przedmiotów. Minimalny czas nauczania przedmiotów jest prezentowany w godzinach zegarowych w podziale na poziomy edukacji.

Szczególną uwagę poświęcono językowi ojczystemu, matematyce, naukom ścisłym i przyrodniczym oraz językom obcym. Są to główne przedmioty obecne w programach nauczania wszystkich szkół w Europie. Czas nauczania tych przedmiotów zwiększa się w miarę jak uczniowie są promowani do wyższych programowo klas/ etapów kształcenia. W szkole podstawowej najwięcej czasu poświęca się na nauczanie języka ojczystego (ok. 25% ogólnego czasu nauczania), podczas gdy w szkołach średnich nauczanie matematyki i przedmiotów przyrodniczych staje się tak samo ważne, jak lekcje języka wykładowego.

pobierz raport w języku angielskim