Edukacja obywatelska - nowy raport w języku polskim

2.08.2018
|

Raport Edukacja obywatelska w szkołach w Europie 2017  zawiera dane porównawcze na temat polityki w obszarze edukacji obywatelskiej w Europie. Raport ukazuje się w czasie, gdy w wielu krajach kształcenie w tej dziedzinie jest uważane za coraz ważniejsze. Opracowanie składa się z czterech rozdziałów: Organizacja i treści programów nauczania, Nauczanie, uczenie się i aktywne uczestnictwo, Ocenianie uczniów i ewaluacja szkół oraz Kształcenie, doskonalenie zawodowe i wsparcie dla nauczycieli. Każdy z powyższych tematów został zilustrowany szczegółowym opisem rozwiązań stosowanych w wybranym kraju.