Diagramy systemów edukacji 2017/18

27.06.2018
|

Najnowsze wydanie opracowania Polskiego Biura Eurydice Diagramy europejskich systemów edukacji 2017/18  pozwala prześledzić jak kraje europejskie zorganizowały swoje systemy edukacji. Analiza wykresów ułatwia znalezienie podobieństw i różnic na poszczególnych etapach edukacji od wychowania przedszkolnego po szkolnictwo wyższe. Na każdym wykresie oznaczony jest wiek, w którym dzieci mogą uczęszczać do przedszkola oraz rozpoczynają obowiązkową naukę (w przedszkolu lub w szkole podstawowej). Można też sprawdzić, które kraje stosują zabieg łączenia poziomów szkoły podstawowej (ISCED 1) i średniej pierwszego stopnia (ISCED 2) w jedną długą szkołę podstawową oraz jak zorganizowane są ścieżki kształcenia, zarówno na poziomie szkoły średniej drugiego stopnia (ścieżki ogólnokształcące i zawodowe), jak i w szkolnictwie wyższym, gdzie zamiast wieku studentów oznaczono liczbę lat nauki.
Oprócz 43 wykresów ilustrujących krajowe systemy edukacji raport zawiera krótki wstęp porównawczy objaśniający jak należy korzystać z diagramów oraz zawierający mapę przedstawiającą modele organizacyjne szkolnictwa podstawowego i średniego w poszczególnych krajach.

Pobierz opracowanie