Nauczyciele akademiccy w Europie

W ostatnich latach szkolnictwo wyższe doświadczyło zasadniczych zmian. Wzrosła liczba studentów, powstały nowe rodzaje szkół wyższych, a same uczelnie podlegały zmianom strukturalnym i organizacyjnym. Pojawiły się nowe rozwiązania w zakresie finansowania uczelni, rozbudowano systemy zapewniania jakości. Zmiany te prowadziły do powstania nowych wyzwań dla kadry akademickiej. Nauczyciele akademiccy musieli radzić sobie z rosnącą liczbą studentów i, w wielu przypadkach, zwiększonym wymiarem godzin dydaktycznych, angażować się w badania naukowe, a także w większym stopniu odpowiadać na potrzeby lokalnej społeczności. Wszystko to zbiegło się w czasie z rosnącą konkurencją o miejsca pracy na uczelniach oraz malejącym poczuciem stabilności zatrudnienia.

Raport Modernisation of Higher Education in Europe: Academic Staff  [Modernizacja szkolnictwa wyższego w Europie: nauczyciele akademiccy] przedstawia usytuowanie kadry akademickiej we współczesnym szkolnictwie wyższym, a w szczególności przedstawia wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli akademickich, proces rekrutacji do zawodu, warunki zatrudnienia oraz wpływ mechanizmów zapewniania jakości na ich sytuację zawodową. W raporcie można znaleźć również informacje o krajowych strategiach dotyczących umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i ich związkach z mobilnością nauczycieli akademickich. W opracowaniu czytelnik znajdzie również wykresy prezentujące najważniejsze kategorie nauczycieli akademickich w poszczególnych krajach.