Czas nauczania poszczególnych przedmiotów w Europie 2016/17

Jeden ze wspólnych celów europejskich wyznaczonych przez Radę Unii Europejskiej to zmniejszenie liczby uczniów z niskimi wynikami w czytaniu, matematyce, naukach ścisłych i przyrodniczych do poziomu poniżej 15% do roku 2020. Monitorowanie czasu nauczania tych oraz pozostałych przedmiotów szkolnych to pierwszy krok w planowaniu jak cel ten osiągnąć.

Najnowsza wersja raportu Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe prezentuje czas nauczania poszczególnych przedmiotów w kształceniu obowiązkowym w 42 europejskich systemach edukacji w roku szkolnym  2016/17. Minimalny czas nauczania przedmiotów jest prezentowany w postaci wykresów w podziale na poszczególne kraje i poszczególne przedmioty. Czas nauczania jest podany w godzinach zegarowych.

W części porównawczej omawiane są zmiany, w porównaniu do ubiegłego roku, w regulacjach prawnych dotyczących czasu nauczania przedmiotów szkolnych. Omówione zostały przedmioty ważne z punktu widzenia bieżących priorytetów europejskich: czytanie, pisanie i literatura w języku ojczystym, matematyka, przedmioty przyrodnicze, języki obce, wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna. Dla matematyki i przedmiotów przyrodniczych prezentowane jest porównanie między minimalnym czasem nauczania tych przedmiotów określonym w regulacjach prawnych a czasem raportowanym przez nauczycieli i uczniów w badaniach międzynarodowych TIMSS i PISA.

raport w języku angielskim