Nowe publikacje w języku polskim

22.01.2016
|

Edukacja i szkolenia dorosłych w Europie: zwiększanie dostępu do możliwości uczenia się
Raport prezentuje dane statystyczne dotyczące edukacji i szkoleń dla dorosłych, cele i priorytety polityki dotyczącej tego typu edukacji w poszczególnych krajach, najważniejsze typy programów kształcenia realizowanych ze środków publicznych, stopień elastyczności ścieżek kształcenia, inicjatywy mające na celu upowszechnienie informacji o dostępie do edukacji dorosłych oraz doradztwo edukacyjne i zawodowe, jak również sposoby finansowania tego typu kształcenia.

Zapewnianie jakości w edukacji: ewaluacja szkół w Europie – polityka i stosowane rozwiązania
W raporcie uwzględniono dwa główne typy ewaluacji szkół: ewaluację zewnętrzną i wewnętrzną.