Modernizacja szkolnictwa wyższego - Eurydice Brief

1.04.2015
|

Publikacja prezentuje najważniejsze wnioski z raportu Modernizacja szkolnictwa wyższego w Europie: dostęp do studiów, przeciwdziałanie niepowodzeniom w nauce i szanse na zatrudnienie 2014.

Z analizy polityki i praktyki instytucjonalnej poszczególnych krajów wynikają, między innymi, następujące wnioski:

  • Niewielka grupa krajów opracowała inicjatywy, strategie, cele lub plany działań związane z ułatwianiem dostępu do studiów dla osób z grup słabo reprezentowanych w populacji studentów.
  • Systemy monitorowania pochodzenia społecznego studentów wymagają usprawnienia, a zbierane dane powinny być mocniej powiązane z konkretnymi celami polityki edukacyjnej, takimi jak ułatwianie dostępu do studiów czy ograniczanie zjawiska niepowodzeń w nauce dla studentów z grup defaworyzowanych.
  • Polityka ułatwiania dostępu do studiów nie jest konsekwentnie realizowana przez władze krajowe i uczelnie w postaci spójnej agendy obejmującej jej wszystkie trzy aspekty czyli dostęp do studiów, przeciwdziałanie niepowodzeniom w nauce oraz zatrudnialność.
Brief w języku angielskim