Czas przeznaczony na nauczanie poszczególnych przedmiotów 2013/14 - przegląd porównawczy

Comparative Overview on Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe 2013/14

Publikowany po raz pierwszy raport porównawczy, który powstał na podstawie informacji krajowych dotyczących liczby godzin nauczania poszczególnych przedmiotów w szkołach opublikowanych w czerwcu 2014r.

Raport prezentuje wnioski wynikające z analizy czasu, jaki kraje przeznaczają na nauczanie poszczególnych przedmiotów w szkolnictwie obowiązkowym. Okazuje się, że istnieją duże różnice w łącznej liczbie godzin nauczania pomiędzy krajami, natomiast przedmioty na które kładzie się największy nacisk i przeznaczany na nie czas są podobne w całej Europie – na poziomie szkoły podstawowej najwięcej czasu lekcyjnego przeznacza się na kształtowanie podstawowych umiejętności takich jak czytanie i pisanie, natomiast na poziomie szkoły średniej I stopnia dużą część godzin przeznacza się na naukę języków obcych.

przegląd porówanwczy opisy krajowe