Czas przeznaczony na nauczanie poszczególnych przedmiotów w Europie 2013/14

17 czerwca sieć Eurydice opublikowała tegoroczną aktualizację opracowania „Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe” (Czas przeznaczony na nauczanie poszczególnych przedmiotów w szkolnictwie obowiązkowym w Europie).

Publikacja zawiera dane dotyczące liczby godzin nauczania poszczególnych przedmiotów w roku szkolnym 2013/14 na poziomie szkolnictwa obowiązkowego w 32 krajach wchodzących w skład sieci Eurydice. Dane są przedstawione na diagramach w układzie krajowym i w podziale na poszczególne przedmioty.

Tegoroczny raport po raz pierwszy został stworzony na podstawie danych zbieranych wspólnie przez sieć Eurydice i OECD (sieć NESLI).

cały raport w języku angielskim