Nowy raport dotyczący szkolnictwa wyższego

Modernisation of Higher Education in Europe: Access, Retention and Employability – najnowszy raport Eurydice opublikowany 22 maja br. wskazuje, że wciąż zbyt mało europejskich krajów wykorzystuje informacje na temat szkolnictwa wyższego do poprawy jakości pracy uczelni oraz perspektyw, jakie oferują one studentom.

W raporcie prześledzono działania podejmowane zarówno przez władze krajowe jak i przez same uczelnie w celu upowszechniania dostępu do szkolnictwa wyższego, zwiększania liczby studentów, którzy kończą studia oraz wspierania absolwentów wchodzących na rynek pracy.

W badaniu udział wzięło ponad 30 krajów – wszystkie państwa członkowskie UE oprócz Luksemburga i Holandii oraz Islandia, Liechtenstein, Czarnogóra, Norwegia i Turcja.

Najciekawsze wnioski z raportu to m.in.:

  • Tylko kilka krajów wyznaczyło cele związane z ułatwieniem dostępu do studiów wyższych dla osób z grup defaworyzowanych, np. studentów z rodzin o niskich dochodach.
  • Wiele krajów zbiera dane dotyczące studentów, ale rzadko są one wykorzystywane do formułowania nowych celów w polityce edukacyjnej.
  • Znacząca liczba krajów nie prowadzi regularnych statystyk dotyczących pomyślnego ukończenia studiów oraz zjawiska wczesnego kończenia nauki bez uzyskania kwalifikacji.
  • Zarówno władze krajowe, jak i władze uczelni zachęcają studentów do ukończenia studiów w terminie, także za pomocą środków finansowych.

W raporcie wykorzystano dane zebrane w krajowych biurach Eurydice, agencjach akredytacyjnych oraz podczas wizyt w wybranych instytucjach szkolnictwa wyższego.

Zapraszamy również do przeczytania streszczenia w języku polskim.

cała publikacja w języku angielskim   streszczenie w języku polskim