Raport o mobilności studentów

Towards a Mobility Scoreboard: Conditions for Learning Abroad in Europe (W stronę mobilności: warunki studiowania za granicą w Europie. Tablica wyników )

Po raz pierwszy sieć Eurydice opublikowała raport dotyczący mobilności studentów. Opracowanie dostępne tylko w wersji elektronicznej zawiera specjalnie przygotowane wskaźniki ze szczególnym uwzględnieniem warunków sprzyjających mobilności.

Wskaźniki pozwalają zobaczyć na ile rzeczywista mobilność różni się od deklaracji politycznych, a jednocześnie wyznaczają cele, czyli poziomy odniesienia niezbędne do monitorowania postępów.

Publikacja wpisuje się w działania wynikające z zalecenia Rady z 2011 roku, w ramach którego państwa członkowskie zadeklarowały wolę wspierania mobilności oraz chęć pomocy studentom w pokonywaniu wszelkich trudności na tej drodze.

Autorzy raportu podjęli próbę stworzenia narzędzi do monitorowania postępów w zakresie zwiększania mobilności studentów w Europie.

Publikacja skupia się na kilku zagadnieniach – od informacji i wskazówek dotyczących przygotowania językowego, które są dostępne dla studentów planujących wyjazd, po istniejące w poszczególnych krajach możliwości otrzymania dofinansowania lub specjalnego wsparcia dla studentów z grup defaworyzowanych.

Kolejne edycje raportu publikowane będą w odstępach dwuletnich.

Zapraszamy także do zapoznania się z krótką informacją o publikacji w języku polskim.

cały raport w języku angielskim streszczenie w języku polskim