Realizacja strategii Europa 2020 w dziedzinie edukacji

Education and Training in Europe 2020. Responses from the EU Member States (Edukacja i szkolenia w strategii Europa 2020. Odpowiedzi krajów członkowskich)

Raport prezentuje analizę porównawczą stopnia realizacji strategii Europa 2020 w dziedzinie edukacji.

Analiza obejmuje cztery obszary tematyczne:

  • wczesne kończenie nauki,
  • szkolnictwo wyższe, w tym zapewnianie wysokiej jakości kształcenia na uczelniach,
  • kształcenie zawodowe i zatrudnienie młodzieży,
  • uczenie się dorosłych.

Na tle europejskich i krajowych celów (benchmarks) zaprezentowano najnowsze oraz planowane reformy w krajach członkowskich.

Raport zawiera odrębną część z przykładami działań podejmowanych w poszczególnych krajach na rzecz realizacji celów strategii Europa 2020 w dziedzinie edukacji. Można tam znaleźć między innymi przykłady działań podjętych w Polsce: krótki opis nowych projakościowych instrumentów stosowanych w finansowaniu szkolnictwa wyższego czy też wzmiankę o projekcie „Twoja Kariera – Twój Wybór”.

cały raport w języku angielskim streszczenie w języku polskim