Czas przeznaczony na nauczanie poszczególnych przedmiotów 2013/14 - przegląd porównawczy

Comparative Overview on Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe 2013/14

Publikowany po raz pierwszy raport porównawczy, który powstał na podstawie informacji krajowych dotyczących liczby godzin nauczania poszczególnych przedmiotów w szkołach opublikowanych w czerwcu 2014r.

Raport prezentuje wnioski wynikające z analizy czasu, jaki kraje przeznaczają na nauczanie poszczególnych przedmiotów w szkolnictwie obowiązkowym. Okazuje się, że istnieją duże różnice w łącznej liczbie godzin nauczania pomiędzy krajami, natomiast przedmioty na które kładzie się największy nacisk i przeznaczany na nie czas są podobne w całej Europie – na poziomie szkoły podstawowej najwięcej czasu lekcyjnego przeznacza się na kształtowanie podstawowych umiejętności takich jak czytanie i pisanie, natomiast na poziomie szkoły średniej I stopnia dużą część godzin przeznacza się na naukę języków obcych.

przegląd porówanwczy opisy krajowe

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Polskiego Biura Eurydice.

Nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!